عناصر کم مصرف، ریزمغذی یا کم نیاز

مشخصات پروژه

  • نام پروژه عناصر کم مصرف، ریزمغذی یا کم نیاز
  • تاریخ شروع 1401/2/11
  • تعداد نظرات 0
  • تعداد نمایش 15

عناصر کم مصرف، ریزمغذی یا کم نیاز

عناصر ریز مغذی یا  کم نیاز شامل بر، کلر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی هستند که بصورت قسمت در میلیون (ppm) یا میلی گرم بر کیلوگرم یا میلی مول بر کیلوگرم بیان می­شود.

غلظت تقریبی عناصر کم نیاز  بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم در بافت برگهای بالغ بعضی گونه های گیاهی در جدول زیر ۀورده شده است.

عناصر کم نیاز

کمبود

مطلوب

سمیت

بر

5-30

10-200

50-200

کلر

100

100-500

500-1000

مس

2-5

5-30

20-100

آهن

کمتر از 50

100-500

500

منگنز

15-25

20-300

300-500

مولیبدن

03/0- 15/0

1-2

بیشتر از 100

روی

10-20

27-100

100-400

 

عناصر کم مصرف و وظیفه آنها در گیاه:

عناصر کم نیاز مثل کلر، مس، آهن و منگنز در فرایندهای مختلف مربوط به فتوسنتز شرکت می­کنند. بنابراین کمبود آنها باعث کاهش کلروفیل و نهایتا کاهش رشد و نمو گیاه خواهد شد.

چهار عنصر کم نیاز  مس، آهن، منگنز و روی سیستم های مختلف آنزیمی را فعال می­نمایند و مولیبدن انحصارا برای فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز است.

بُر تنها عنصری است که نه تنها در فعالیتهای آنزیمی و فتوسنتز شرکت می­کند بلکه در سیستم زایشی و انتقال کربوهیدرات­ها نیز موثر است.

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر